Wyniki ewaluacji zewnętrznej szkoły

Raport z ewaluacji.

Szkoła/placówka: Gimnazjum nr 6, 71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17

Przebieg ewaluacji

Badanie zostało zrealizowane w dniach 28-10-2013 - 06-11-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Małgorzata Lachtara, Alina Przerwa, Agnieszka Kulikowska. Badaniem objęto 150 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 107 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 24 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.

Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
Poziom spełniania wymagania: B
Komentarz:
Procesy edukacyjne są adekwatne do potrzeb większości uczniów i uczennic. Nauczyciele rozwijają u uczniów umiejętność uczenia się. Działania nauczycieli rozwijające umiejętność uczenia się są powszechne, lecz niesystematyczne - słabszą stroną procesu uczenia się jest bieżące zachęcanie uczniów do podejmowania refleksji nad tym, czego się uczą. Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się podczas zajęć. Wśród uczniów znajomość celów uczenia się i formułowanych oczekiwań jest dość powszechna. Większość uczniów jest przekonana, że nauczyciele motywują ich do aktywnego uczenia się i wspierają w trudnych sytuacjach. Szkoła organizuje proces edukacyjny tak, aby uczniowie mogli powiązać różne dziedziny wiedzy, a nabywane umiejętności wykorzystywać w codziennym życiu. Gimnazjum podejmuje działania nowatorskie i innowacje pedagogiczne. Przedstawione argumenty świadczą o tym, że wymaganie jest spełnione na wysokim poziomie.
Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Poziom spełniania wymagania: B
Komentarz:
Na podstawie analizy osiągnięć uczniów uzyskanych w szkole podstawowej, po przeprowadzeniu diagnoz wstępnych w klasach pierwszych oraz w kolejnych latach nauki szkoła realizuje podstawę programową uwzględniając możliwości uczniów. Nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów, a wnioski z tych analiz wykorzystuje się przede wszystkim do modyfikacji swojego warsztatu pracy. Nauczyciele kształtują także wśród uczniów kluczowe kompetencje, uwzględniając warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Działania podejmowane przez szkołę wpływają na osiąganie przez uczniów różnych sukcesów. Szkoła przygotowuje również uczniów do nauki w następnym etapie kształcenia i rozwija u nich umiejętności niezbędne na rynku pracy. Wymaganie spełnione jest na wysokim poziomie.
Wymaganie: Respektowane są normy społeczne.
Poziom spełniania wymagania: B
Komentarz:
Gimnazjum podejmuje skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne w celu zapewnienia młodzieży poczucia bezpieczeństwa, tak na terenie szkoły jak i poza jej obrębem. Młodzież zna i przestrzega zasady obowiązujące w szkole, a także podejmuje wiele działań społecznych na rzecz środowiska lokalnego. Dokonana analiza prowadzi do wniosku, iż Rada Pedagogiczna analizuje podejmowane działania i modyfikuje je stosownie do bieżących potrzeb z uwzględnieniem inicjatyw uczniów i rodziców. W świetle powyższych argumentów wymaganie jest spełnione na wysokim poziomie.

Wnioski z ewaluacji:
1. Procesy edukacyjne są adekwatne do potrzeb uczniów i zorganizowane w taki sposób, aby uczniowie mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennym życiu.
2. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozwijanie u uczniów umiejętności uczenia się, przy czym nauczyciele niesystematycznie zachęcają uczniów do podejmowania refleksji nad tym, czego się uczą.
3. Gimnazjum wykorzystuje informacje wynikające z analizy osiągnięć uczniów, formułuje wnioski do dalszej pracy, a podejmowane w oparciu o te wnioski działania przekładają się na efekty kształcenia.
4. Obowiązujący w szkole system wartości i zasad, prowadzone diagnozy oraz praca wychowawcza powodują, że normy społeczne są respektowane, a uczniowie czują się bezpiecznie.
5. Uczniowie wysuwają pomysły dotyczące wielu nietypowych szkolnych przedsięwzięć, które są realizowane przy współpracy z nauczycielami i partnerami szkoły.


Raport sporządzili:

Małgorzata Lachtara
Alina Przerwa
Agnieszka Kulikowska